Rajendra Prasad Shrestha
Rajendra Prasad Shrestha
Chairman
Thaneshwor Poudel

Thaneshwor Poudel
Director
Dr. Tara Pd. Upadhyaya Gyawali

Dr. Tara Pd. Upadhyaya Gyawali
Director
Er. Suraj Upreti

Er. Suraj Upreti
Director
Mohan Chapagain

Mohan Chapagain
Director
Sudarshan Gautam

Sudarshan Gautam
Director