Month wise Base Rate  F/Y 2077/078
 
S.N Month Base Rate
1  Shrawan, 2077 9.04%
2  Bhadra,   2077 8.58%
3  Ashwin,   2077 8.50%
4  Kartik,     2077 8.01%
5  Mangsir,  2077 7.92%
6  Paush,    2077 7.91%
7  Magh,     2077 7.41%
8 Falgun,    2077 7.29%
9 Chaitra,   2077 7.93%
10 Baishak,   2078 7.91%
11 Jestha,  2078 7.34%
12 Ashad,  2078 6.71%